Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Szanowni Państwo Poloniści!
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej serdecznie zapraszają do udziału w VI Światowym Kongresie Polonistów. Kongres odbędzie się w Katowicach w dn. 22-25 czerwca 2016 r. Współorganizatorami Kongresu są również Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Nauk o Kulturze PAN oraz Komitet Językoznawstwa PAN.

1) Organizatorzy Kongresu kontynuują spopularyzowany już pomysł spotkania polonistów krajowych i zagranicznych, zmieniając jednocześnie dotychczasową nazwę Kongresu Zagranicznej Polonistyki na Światowy Kongres Polonistów. Uznają w ten sposób ideę polonistyki bez granic z poszanowaniem wszakoż autonomii problemów krajowej polonistyki, które byłyby rozwiązywane w ramach osobnych Zjazdów Polonistów.
VI Światowy Kongres Polonistów będzie przebiegał pod hasłem: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, które precyzuje idee kongresów poprzednich („polonistyka bez granic”, „polonistyka wobec wyzwań współczesności”). Obrady będą się odbywały jako wystąpienia konferencyjne (referaty wygłaszane na spotkaniach plenarnych i w sekcjach) oraz jako seminaria panelowe i będą im towarzyszyły posterowe prezentacje polonistyk. Organizatorzy są również przekonani, że warto kontynuować zainicjowaną na V Kongresie ideę prezentacji wydawnictw polonistycznych – zatem Kongresowi będzie towarzyszyć Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych.

2) Wystąpienia konferencyjne (plenarne i w sekcjach) będą dotyczyć zagadnień proponowanych przez Komitet Programowy Kongresu. Panele są organizowane przez luminarzy polonistyki zaproszonych przez organizatorów. Oni ustalili tematykę panelowych seminariów i zaprosili autorów wystąpień. Prezentacje posterowe będą poświęcone poszczególnym polonistykom zagranicznym.

3) Komitet Programowy zaproponował podjęcie w referatach plenarnych i w wystąpieniach sekcyjnych konferencji oraz w seminariach panelowych tematów, które byłyby uszczegółowieniem następujących zagadnień ogólnych:
  1. kierunki badań polonistycznych (dokonania naukowe polonistów krajowych i zagranicznych; polonistyka po zwrocie metodologicznym – stan obecny i nowe tendencje w badaniach; polonistyka a inne dyscypliny badawcze; filologia polska – polonistyka – studia polskie);
  2. badania polonistyczne wobec wyzwań początku XXI wieku (język, literatura i kultura polska w kontekstach przemian światowych; język, literatura i kultura polska a nowe media; współczesna literatura krajowa i literatura migracyjna; nowe spojrzenia na literaturę – wizje i rewizje; język polski w kraju, przemiany w języku współczesnym; język polski w kontekstach innojęzykowych i innokulturowych; zagadnienia tożsamości, stereotypów, językowego obrazu świata);
  3. zagadnienia integracji (transdyscyplinarny charakter polonistyki; polonistyka wśród nauk humanistycznych; polonistyka krajowa i zagraniczna – razem czy osobno; polonistyka uniwersalna i polonistyki lokalne);
  4. edukacja polonistyczna (polonistyczna edukacja szkolna i akademicka wobec wyzwań współczesności; dydaktyka polonistyczna i nowe media; nauczanie na odległość; nauczanie polonistyczne cudzoziemców; nauczanie polonijne);
  5. problemy instytucjonalne polonistyki (instytucjonalne ramy integracji polonistyki; międzynarodowa wymiana i współpraca polonistów i polonistyk; polonistyczna polityka naukowa i dydaktyczna).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu
prof. dr hab. Jolanta Tambor

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności