Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

I DZIEŃ – 22 CZERWCA, ŚRODA

9.30
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. Marii Delaperrière. Przejście orszaku rektorskiego z budynku Rektoratu do auli nr 8 WPiA

9.45-11.40
Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Prof. Marii Delaperrière. Uroczystość promocyjna

11.40-13.00
Bankiet

13.00-14.00
Uroczyste otwarcie Kongresu
, aula 8, WPiA
Wręczenie Nagrody im. Jana Kochanowskiego

14.00-15.30
Obrady plenarne
, aula 8, WPiA

Michał Paweł Markowski: Polonistyka: poznanie i terapia
Włodzimierz Bolecki: Polonistyka cyfrowa – wyzwanie XXI wieku
Arent van Nieukerken: Perspektywy Polonistyki w ramach studiów (mniej lub bardziej) „regionalnych”. Literatura polska a krytyka postkolonialna
Hélène Włodarczyk: O potrzebie wiedzy o języku polskim kompatybilnej z wiedzą o innych językach narodowych


22.06, środa, 15.45-17.45
Obrady w panelach
, sale WPiA

Panel I. Między dyscyplinowym profesjonalizmem a nową humanistyką: casus współczesnej teorii, aula 1
Prowadzenie: Ryszard Nycz, Luigi Marinelli
Uczestnicy: Adam Dziadek, Michał Paweł Markowski, Danuta Ulicka, Marek Zaleski

Panel IV. Etnolingwistyka ponad granicami, aula 3
Prowadzenie: Jerzy Bartmiński, Swietłana Tołstaja
Uczestnicy: Aleksy Judin, Wojciech Chlebda, Tadeusz Zgółka, Jörg Zinken

Panel VI. Polonistyka, komparatystyka, transkulturowość. Filologia jako obszar nadziei, aula 2
Prowadzenie: Ryszard Koziołek, Tokimasa Sekiguchi
Uczestnicy: Brigitte Gautier, Ewa Kosowska, Krzysztof Kłosiński


22.06, środa, 18.00-19.45
Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych
, aula 8, WPiA

22.06, środa, 20.30
Uroczysta kolacja
, Hotel Katowice, al. Korfantego


II DZIEŃ – 23 CZERWCA, CZWARTEK

23.06, czwartek, 9.30-11.30
Obrady w panelach
, sale WPiA

Panel II. Historia literatury czy historie literatury? Dzieje literatury polskiej w kontekście porównawczym, aula 1
Prowadzenie: Grażyna Borkowska, Bożena Shallcross
Uczestnicy: Maryia Bracka, Filip Mazurkiewicz, Tokimasa Sekiguchi, Andrzej Skrendo, Maria Zadencka

Panel V. Języki regionalne i mniejszościowe: implikacje polityczne – kodyfikacja – aspekty strukturalne, aula 2
Prowadzenie: Gerd Hentschel, Motoki Nomachi
Uczestnicy: Roland Marti, Ewa Michna, Tomasz Wicherkiewicz

Panel VII. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, aula 3
Prowadzenie: Kris Van Heuckelom, Tamara Trojanowska
Uczestnicy: Allen Kuharski, Krystyna Iłłakowicz, Joanna Rydzewska, Barbara Kita


23.06, czwartek, 11.45-13.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 1.1. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Petar Bunjak: Próba apologii badań nad recepcją literacką
Urszula Żydek-Bednarczuk: Słowo i obraz w glottodydaktyce
Tomasz Kunz: Teoria literatury jako inkluz kulturowych studiów literackich
Joanna Niżyńska, Tamara Trojanowska: Dla kogo i jak pisać historię literatury i kultury polskiej za granicą?
Piotr Bogalecki: Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako (nie)możliwa perspektywa interpretacyjna literatury polskiej
Wolfgang F. Schwarz: Refleksje nad statusem kulturologii w kontekście nauk humanistycznych

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 3.1.1. Literatura, s. 3.46
Małgorzata Czermińska: Doświadczenie przestrzeni miejskiej w polskiej prozie współczesnej
Irina Adelgejm: Czas jako trauma, tekst jako autopsychoterapia. Na materiale prozy polskiej młodszych pokoleń początku XXI wieku
Maria Zadencka: Melancholijne podróże Tomasza Różyckiego
Rostysław Radyszewski: Profetyczne wizje w dzienniku Apolla Korzeniowskiego
Piotr Biłos: Dziennik współczesny: narodziny

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 6.1. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Zbigniew Greń: Miejsce śląskoznawstwa w badaniach polonistycznych
Piotr Kocyba: Dyskusja nad statusem mowy Ślązaków w ślepej ulicy – powody i perspektywy
Monika Mazurek-Janasik: Po co mniejszości język – przypadek Kaszubów
Adela Kożyczkowska: Język kaszubski: peryferia językowa jako miejsce radykalnego otwarcia. Przyczynek do namysłu nad praktykami metodologii pozycjonowania
Anna-Maria Meyer: Polska jako kraj wielojęzyczny – polszczyzna w kontakcie z językami mniejszościowymi
Artur Jabłoński: Słupska szkoła badań nad literaturą kaszubską

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 9. Polski film, teatr i performance w perspektywie transnarodowej i międzynarodowej, s. 2.23
Kris Van Heuckelom: Srebrny ekran i paryski bruk. Filmowe portrety polskich emigrantów w koprodukcjach międzynarodowych (1976-2011)
Joanna Rydzewska: Tkanie historii: kino Pawła Pawlikowskiego
Alena Strakhava: Odbiór kina polskiego na Białorusi
Anna Synoradzka-Demadre: Recepcja filmu „Ida” we Francji
Elwira Grossman: Dramat migracyjno-transkulturowy na przykładzie wielo- i dwujęzycznych przedstawień wystawianych w kontekście brytyjskim

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 10.1. Interkulturowe i transkulturowe konteksty kultury, s. 3.47
Anna Pekaniec: Autobiografia i epistolografia w perspektywie kulturowej teorii literatury
Dimitrina Hamze: Język groteski jako klucz do międzyludzkiej konwergencji (na podstawie twórczości Witolda Gombrowicza)
Andrea Fernando De Carlo: Wyzwanie Arachne. Rozważania na temat zmian i przeformułowań mitu pająka w polskiej współczesnej literaturze kobiecej
Agnieszka Miernik: Symbole archetypowe w baśniach
Jӧrg Schulte: Salomon Dykman i hebrajski humanizm w Warszawie
Magdalena Kirszniak: Między słowami – sztuka interpretacji według Marka Jodłowskiego

23.06, czwartek, 11.45-13.45, 12.1. Glottodydaktyka, s. 2.24
Grażyna Zarzycka: Indukcyjne nauczanie gramatyki języka polskiego – od teorii do praktyki
Dagmara Sobiecka: Punkty krytyczne dzisiejszej glottodydaktyki polonistycznej
Anna Seretny, Norbert Nowak: Dostępność leksykalno-gramatyczna tekstu – perspektywa glottodydaktyczna
Liliana Madelska: Pies czy kot, czyli o deegzotyzacji polszczyzny
Joanna Przyklenk: Teksty i ko(n)teksty nauki języków obcych w międzywojniu a kształcenie polonistyczne
Izabela Błaszczyk: Stosowanie trybu przypuszczającego u osób polskojęzycznych względnie heritage speaker w Niemczech


23.06, czwartek, 13.45-15.00
Bufet


23.06, czwartek, 15.00-17.00, sale WPiA

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.1. Nauczanie w polskich szkołach, s. 3.45
Beata Katarzyna Jędryka: Nauczyciel języka polskiego jako drugiego w polskiej szkole
Natalia Gruszka: Polskie szkoły w obliczu wyzwania – o nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci obcokrajowców
Agata Szybura: Diagnoza poziomu znajomości języka polskiego wśród uczniów cudzoziemskich rozpoczynających naukę w polskich szkołach – prezentacja testów dla dzieci w wieku 6–12 lat
Agnieszka Jastrzębska: Wracam do Polski. O problemach migracyjnych nauczycieli i lektorów języka polskiego
Marianna Łacek: Rola nauczyciela szkoły sobotniej w motywowaniu młodzieży do uczenia się języka polskiego
Anna Dunin-Dudkowska: Specyfika kształcenia cudzoziemców na UMCS w świetle nowych wyzwań rzeczywistości

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.2. Nauczanie polonijne – język polski jako odziedziczony, s. 3.46
Anna Seretny, Ewa Lipińska: Język odziedziczony – polszczyzna zagraniczna czy rodzima?
Bernadeta Niesporek-Szamburska: Integrowanie metod i działań w nauczaniu polonijnym
Anna Żurek: Badania nad językiem polskim jako odziedziczonym w kontekście bilingwizmu polsko-niemieckiego
Inesa Kuryan: Problem uzasadnienia „języka polskiego z domu” podczas procedury otrzymywania Karty Polaka na Białorusi
Irena Bogocz, Urszula Kolber: Językowe i kulturowe podstawy kompetencji komunikacyjnej uczniów polskich szkół mniejszościowych w Republice Czeskiej

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.3. Techniki nauczania, s. 3.47
Kathryn Northeast, Agnieszka Majewska: Prezentacja interaktywnych ćwiczeń dla użytkowników języka polskiego jako dziedziczonego w Niemczech
Monika Krzempek: Skuteczność stosowania różnorodnych metod i technik dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego na początkowym etapie nauki (w oparciu o materiały zebrane w projekcie VILLA)
Małgorzata Małolepsza: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część I: nauczanie dorosłych
Ewa Źródlewska-Banachowicz: Dwujęzyczność w praktyce glottodydaktycznej, część II: nauczanie dzieci i młodzieży
Marta Ułańska, Karolina Fastyn, Agnieszka Małyska, Kamila Dembińska: „Gramatyka dla praktyka”, czyli nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny. Prezentacja materiałów do nauczania jpjo na poziomach A1-B1

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.4. Dialogi kulturowe i tożsamościowe, s. 3.48
Michał Hanczakowski: Problem uchodźców w kontaktach polsko-czeskich w epoce dawnej
Anna Suchodolska: Tabu językowe oraz komunikacyjne używane przez imigrantów mieszkających w Polsce oraz izraelskich repatriantów
Agnieszka Suchy: Problematyka barier międzykulturowych w filmie i w literaturze: stosunki polsko-żydowskie w „Idzie” Pawła Pawlikowskiego oraz w „Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk i ich postrzeganie przez różne kręgi kulturowe
Andrzej Baranow: Dialog etnokulturowy wspólnot narodowych Litwy jako perspektywa badawcza polonistyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego
Anna Roter-Bourkane: Traumatycznie o pięknie, pięknie o traumie – refleksje wykładowcy historii i literatury polskiej dla cudzoziemców w cyklu AMU-PIE
Andrzej Ruszer, Mao Rui: Realia polskie i chińskie na zajęciach tłumaczeniowych

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.5. Treści nauczania i egzaminy, s. 2.22
Izabela Wieczorek: Kształcenie kompetencji pragmatycznej na poziomie początkującym
Zyta Monika Oksztul: Czego Konstanty Ionescu nauczył się podczas rocznego pobytu w Polsce? Słów kilka o kulturze i realiach zawartych w podręczniku do nauki języka polskiego dla Rumunów prof. Stefana Glixellego
Agata Bogdańska: Matura z języka polskiego jako języka ojczystego (L1) w Szkołach Europejskich
Anna Tabisz: „Portfolio Językowe” – wykorzystanie EPJ w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego (na przykładzie sprawności mówienia)
Jacek Tomasz Kuchta: Certyfikaty z jpjo dla imigrantów
Ewa Węgrzak: Certyfikacja – wersja egzaminu „senior”

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.6. Polonistyki zagraniczne, s. 2.23
Gabriela Olchowa: Nowe wyzwania polonistyki zagranicznej w XXI wieku na przykładzie Słowacji
Małgorzata Borkowska: Kierunek: Polska. Język i literatura polska w Bretanii (dydaktyka i badania)
Seyyal Körpe: Historia badań nad językiem i kulturą polską w Turcji
Jiřì Muryc: Historia i obecny stan badań polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim
Helena Krasowska: Język polski na południowo-wschodniej Ukrainie
Magdalena Telus: Sytuacja języka polskiego w Niemczech

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 14.7. Polonistyki zagraniczne, s. 2.24
Piotr Garncarek: Antropologiczna kategoria czasu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Altangerel Janchivsembee, Tsogzolmaa Tsogt-Ochir: Polonistyka w Mongolii
Roman Baron, Roman Madecki: Prezentacja dwutomowej publikacji „Česká polonistická studia” / „Czeskie badania nad Polską”
Joanna Zatorska: Polskie XVII-wieczne druki okolicznościowe w zamku Skokloster. Prezentacja projektu badawczego
Krystyna Jaworska: Dla kogo piszemy? Kilka uwag na marginesie czasopisma „pl.it” – organu włoskiego stowarzyszenia polonistów AIP oraz włoskich polonistycznych serii wydawniczych
Krystian Węgrzynek: Czyśmy „znakiem na sędźtwo ludu bożego” naznaczeni? O lekturach narodu wybranego i europejskiej edukacji regionalnej słów kilka


23.06, czwartek, 15.00-17.00, aula 1, WPiA

23.06, czwartek, 15.00-17.00, 15. Postery, aula 1, WPiA
Andrzej Król: Przestrzeń dydaktyczna kreowana przez młodzież i nauczycieli podczas polonistycznych wędrowań szlakami gniazd rodzinnych polskich pisarzy. Dwadzieścia lat wspólnych wędrowań po Zaolziu (Republika Czeska) i Wołyniu (Ukraina)
Cristina Godun: Polonistyka akademicka w Rumunii
Edyta Nowosielska: Stan nauczania języka polskiego oraz obraz polonistyki / studiów polonistycznych w Wielkiej Brytanii
Ivana Dobrotová: Polonistyka w Ołomuńcu
Józefa Zuzanna Królczyk Bremer: Wyzwania i radości autorki pierwszych podręczników do nauki języka polskiego dla Norwegów: „Polski i ty”, „Polski jest prosty!”, „Polski tu i tam”
Lucyna Bagińska: Edukacja polonistyczna w szkole ponadgimnazjalnej wobec wyzwań współczesności
Marcin Wągiel, Jakub Bortlik: PolFon – interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce
Thuat Nguyen Chi: Fascynacja polską literaturą kobiecą u czytelników wietnamskich
Mikołaj Chmialnicki: Recepcja literatury polskiej na Białorusi (koniec XX – początek XXI wieku)
Bronisław Łacek: Szkolnictwo polskie w Australii


23.06, czwartek, 17.15-18.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA


23.06, czwartek, 17.15-18.45 1.2. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Kalina Bahneva: Literatura polska – problem światowości
Magdalena Popiel: Kulturowa historia literatury w perspektywie twórczości artystów multimedialnych
Maria Delaperrière: Między kanonem literackim a kulturą zwielokrotnioną
Lidia Wiśniewska: Literatura jako obszar dwumityczności, czyli o mitograficznych zobowiązaniach filologii
Joanna Maj: Historie literatury polskiej – historiografia literacka wobec współczesnych metodologii

23.06, czwartek, 17.15-18.45 2.1. Historia literatury, s. 3.47
Jarosław Płuciennik: Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej
Wojciech Kruszewski: Problem intencji twórczej w hybrydach redakcyjnych na przykładzie „Wstępu do historii litewskiej” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
Joanna Kulas: Kolista pieśń o prawie Bożym. Rotuły do synów swych Mikołaja Kochanowskiego a chrześcijańskie tradycje motywu Tabula Cebetis
Wojciech Kaczmarek: Chrześcijański wymiar literatury
Krystyna Barkowska, Andris Kazjukiewicz: Granica w utworach inflanckich pisarzy

23.06, czwartek, 17.15-18.45 3.1.2 Literatura, s. 3.46
Anna Brzozowska-Krajka: Geotożsamość diasporyczna: o potrzebie zwrotu topograficznego w polonijnych badaniach kulturowo-literackich w USA
Natalia Sydiaczenko: Konceptosfera rozumu w artystycznym obrazie świata Czesława Miłosza
Anna Śliwa: „Czułość wszystkiego”. Rola zmysłów w prozie i „Tajnym dzienniku” Mirona Białoszewskiego
Feliks Tomaszewski: Mirona Białoszewskiego gra słowem i gra ze słowem. Uwagi na marginesie wiersza „Ja stróż latarnik nadaję z mrówkowca”

23.06, czwartek, 17.15-18.45 4.2.1. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
Mieczysław Dąbrowski: Tekst międzykulturowy, czyli o nowej literaturze emigracyjnej. Problemy poetyki i recepcji
Steliana Aleksandrova: Recepcja poezji Juliana Tuwima w Bułgarii
Jan Jeništa: 135 lat czeskiego Sienkiewicza
Estera Czoj (Choi): Recepcja poezji Szymborskiej w Korei Południowej – część 2
Magdolna Balogh: Recepcja literatury polskiej na Węgrzech po roku 1990

23.06, czwartek, 17.15-18.45 5.1. Język, s. 2.24
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn: Językoznawstwo polonistyczne a nauki filozoficzne – problemy metodologiczne i dydaktyczne
Jacek Warchala: Badanie tekstu jako przekraczanie granic, czyli o współczesnych badaniach filologicznych
Dominique Porębska-Quasnik: Uniwersalizm polskiego języka. Zadanie przyszłości w badaniach muzycznych oraz muzykologicznych
Andrey Polonskiy: Czy mówiąc o tekście medialnym, mamy na myśli ten sam obiekt?

23.06, czwartek, 17.15-18.45 6.2. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Jan Fellerer: Kwestia substratu ukraińskiego w gwarze lwowskiej sprzed 1939 roku na przykładzie fonetyki międzywyrazowej i związków rządu
Karolina Pospiszil: Regiolęki, czyli o nieswoim i nieobcym
Alla Kozhinova: Teksty Ormian lwowskich jako źródło badań nad historią języka polskiego kresów wschodnich
Olesia Lazarenko: Język polski jako lingua franca na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVII wieku


23.06, czwartek, 18.45-20.30
Kolacja (hotel Novotel)

23.06, czwartek, 20.30-23.00
Wydarzenia towarzyszące. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych
,
CINiBA, WPiA


III DZIEŃ – 24 CZERWCA, PIĄTEK

24.06, piątek, 9.30-11.30 Obrady w panelach, sale WPiA

Panel III. Literatura polska w świecie, aula 3
Prowadzenie: Romuald Cudak, Zhao Gang
Uczestnicy: Bogusław Bakuła, Constantin Geambaşu, Margreta Grigorova, Michał Mikoś, Małgorzata A. Packalén Parkman

Panel VIII. Nowe przestrzenie glottodydaktyki polonistycznej: od dydaktyki wielojęzyczności do komunikacji międzykulturowej, aula 4
Prowadzenie: Władysław Miodunka, Estera Czoj
Uczestnicy: Przemysław Gębal, Marta Pančiková, Grażyna Zarzycka, Agnieszka Zawadzka
Podsumowanie: Waldemar Martyniuk


24.06, piątek, 11.45-13.45, aula WPiA

Stolik ekspercki (panel IX): Język polski w świecie. Promocja, instytucjonalne uwarunkowania, regulacje prawne, aula 8
Prowadzenie: Jolanta Tambor
Uczestnicy: przedstawiciele MNiSW, MSZ, MKiDN, MEN, BUWiWM, Instytutów Polskich


24.06, piątek, 13.45-15.00
Bufet

24.06, piątek, 15.00-17.00

Obrady w sekcjach, sale WPiA

24.06, piątek, 15.00-17.00 2.2. Historia literatury, s. 3.47
Rolf Fieguth: Romantyzm polski w kontekstach europejskich
Marek Stanisz: Początki polskiego romantyzmu w niemieckojęzycznych opracowaniach historycznoliterackich ostatnich lat
Helena Nielepko: Adam Mickiewicz jako bohater dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Legion” oraz powieści dokumentalnej Mieczysława Jastruna „Mickiewicz”
Leonid Malcew: Mickiewicz i Prusy Wschodnie
Anna Spólna: Poezja a rocznice. Aktualizacje tradycji Mickiewiczowskiej w świetle obchodów jubileuszy poety po 1945 roku

24.06, piątek, 15.00-17.00 3.2. Literatura, s. 3.46
Swietłana Musijenko: Relacja: autor-bohater-widz w dramacie Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”
Ewa Skorupa: W labiryncie fizjonomiki. Nowe odczytania literatury na przykładzie powieści Elizy Orzeszkowej
Ariko Kato: Nieznana wersja „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego
Emiliano Ranocchi: Tadeusz Peiper i idea miasta jako dzieło sztuki
Andrea Meyer-Fraatz: Niejednoznaczność w liryce polskiej po roku 1800
Margreta Grigorowa: Obraz Myśliciela i jego oblicze polskie. Wędrówki transkulturowe

24.06, piątek, 15.00-17.00 5.2. Język, s. 2.24
Liubou Padporynava: Zmiany semantyczne wybranych morfemów rdzeniowych w składzie zachodniosłowiańskich dialektalnych nazw roślin
Bożena Kotuła: „Biegnę, lecę, pędzę…” – kilka uwag o synonimii polskich i słowackich czasowników ruchu
Halina Kyryłejza: Akty pozytywnego wartościowania adresata w tekstach polskich czatów internetowych
Krystyna Nikołajczuk: „Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca”? Kilka uwag o „peryferyjnych” frazeologizmach oznaczających młodość
Agnieszka Szamborska: Podstawowe czasowniki ruchu w języku polskim i koreańskim – wprowadzenie do badań porównawczych
Anna Wileczek: Polszczyzna młodych więzi

24.06, piątek, 15.00-17.00 6.3. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Kai Witzlack-Makarevich: Mniejszość polska na Zaolziu wobec polskości i języka polskiego
Marcin Raiman: Sytuacja języka polskiego w Brazylii na tle innych mniejszości językowych
Marina Belokoneva-Shiukashvili, Iwona Morawska: Dylematy tożsamościowe i sposoby ich rozstrzygania na przykładzie Polonii gruzińskiej
Olga Pawluk: Spojrzenie na termin „Polonia” – zagadnienia tożsamości
Monika Salmon-Siama: Budowanie pamięci wspomnieniami, czyli o obrazie Polski w międzypokoleniowym przekazie wśród Polonii francuskiej w regionie Nord-Pas-de-Calais

24.06, piątek, 15.00-17.00 7.1. Etnolingwistyka, s. 3.45
Lucyna Bagińska: Nowe oblicza światów poetyckich w oglądzie kognitywisty na podstawie wybranych ekfraz Zofii Gordziałkowskiej
Maria Wacławek, Maria Wtorkowska: Językowo-kulturowy (auto)stereotyp Słoweńca
Krystyna Rutkowska, Monika Bogdzevič: Koncept ŻMUDZINA w języku polskim i litewskim
Monika Válková Maciejewska: Jak język tworzy tożsamość. Trzy polskie przekłady tego samego utworu („Osudy dobrého vojáka Švejka za svêtové války”)
Zevar Gulova: Lingwokulturalny aspekt jedzenia w języku polskim (przysłowia o chlebie i wodzie a badania ankietowe)
Zhana Stancheva: Leksykalno-słowotwórcze środki wyrazu w polskim i bułgarskim językowym obrazie chorób (na podstawie derywatów odczasownikowych)

24.06, piątek, 15.00-17.00 11.1. Dydaktyka, s. 2.23
Wiola Próchniak, Paweł Próchniak: W poszukiwaniu formy bardziej pojemnej (portal „Strony Poezji”)
Anna Ślósarz: Dydaktyka nowej humanistyki: szanse i nieuniknione zagrożenia
Krzysztof Biedrzycki: Język polski jako przedmiot szkolny w świetle badań edukacyjnych
Karolina Wawer: Postkolonializm a edukacja polonistyczna
Danuta Łazarska: Antropologia doświadczenia osoby ucznia. O koncepcji badań w dydaktyce polonistycznej
Piotr Kajak: „Muzyka miasta” – o hiphopologii polonistycznej słów kilka


24.06, piątek, 17.15-18.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA


24.06, piątek, 17.15-18.45 2.3. Historia literatury, s. 3.47
Radostina Petrowa: Koncepcje ról społecznych pisarza w dwudziestoleciu międzywojennym
Kamila Budrowska: Badania filologiczne nad cenzurą PRL. Nowe perspektywy historii literatury polskiej
Ana Žabkar Šalić: Przesunięcia w tematyce i kompozycji we współczesnej polskiej prozie – wybrane zagadnienia
Anna Artwińska: Holokaust w badaniach niemieckojęzycznej slawistyki

24.06, piątek, 17.15-18.45 4.2.2. Recepcja literatury polskiej, s. 3.48
Jolanta Pasterska: Z innej perspektywy. Anglicy w oczach polskich „kolonizatorów” (na przykładzie „Angoli” Ewy Winnickiej)
Ðurđica Čilić Škeljo: Obraz kultury i literatury polskiej w tekstach publicystycznych Miljenka Jergovicia
Filip Kozina: Antun Gustav Matoš jako piewca polskości
Beata Nowacka: „Szachinszach” Ryszarda Kapuścińskiego po latach
Jiwone Lee: Polskość we współczesnych książkach obrazkowych

24.06, piątek, 17.15-18.45 6.4. Pogranicza, mniejszości, regiony, s. 2.22
Ludmiła Kilewaja: Polacy Kazachstanu: transkulturowość i tożsamość
Lech Aleksy Suchomłynow: Funkcjonalność kategorii „Kreso-pogranicze” w badaniach ukraińskich polonistów
Anastasia Reis: Kontakt językowy a zmiana systemu fleksyjnego: wpływ polszczyzny na język łemkowski
Jan Patrick Zeller: Aktualny wpływ języka polskiego na morfoskładnię mówionego wariantu języka łemkowskiego

24.06, piątek, 17.15-18.45 7.2. Etnolingwistyka, s. 3.45
Nargis Karimova: Dom w polskiej i pamirskej lingwokulturze
Danuta Lech-Kirstein: Językowy obraz świata w śląskich oronimach
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska: „Bezdomne nazwy" / Rozważania onomastyczne na przykładzie losów nazw miejscowych północnych terenów Warszawy spisanych przez Henryka Friedricha w 1933 r.
Ivana Dobrotová: Polska w czeskich tekstach prasowych
Aleksander Lipatow: Polska w odbiorze rosyjskim

24.06, piątek, 17.15-18.45 10.2. Tłumaczenia, s. 3.46
Jerzy Święch: Dzieje tłumaczeń, czyli o historii, której nie ma
Wacław Michał Osadnik: Koncepcja przekładu w filozofii Romana Ingardena
Marta Kaźmierczak: Polonistyka i przekładoznawstwo – wspólna perspektywa
Stanka Doychinova: Tłumacz przysięgły języka polskiego. Realia bułgarskie
Li Yinan: Wymiana literacka w dyplomacji publicznej (rola instytucji polonistycznych)

24.06, piątek, 17.15-18.45 11.2. Dydaktyka, s. 2.23
Grażyna Tomaszewska: III cz. „Dziadów” wobec wyzwań współczesności
Artur Otton Firlej: Odmiana nazwisk w świetle kształcenia językowego. Rozważania teoretyczne
Jadwiga Kowalikowa: Dyskurs i styl edukacyjny czy style w edukacji?
Magdalena Wiażewicz: Język specjalistyczny i jego obraz w zintegrowanej dydaktyce edukacji zawodowej
Agata Maziarz: Nowoczesny polonista – technologia informacyjno-komunikacyjna na lekcjach języka polskiego


24.06, piątek, 19.00-22.30
Wydarzenia towarzyszące.
Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”:
„Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna i Kilar”.
Bankiet

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach


IV DZIEŃ – 25 CZERWCA, SOBOTA

25.06, sobota, 9.30-11.30
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

25.06, sobota, 9.30-11.30 1.3. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Bogdan Walczak: Polonistyka zagraniczna w kontekście współczesnych przeobrażeń edukacyjnych i globalnych zmian sytuacji językowej świata
Jarosław Ławski: Geopolityczne uwarunkowania badań polonistycznych: Europa Środkowo-Wschodnia
Anna Janicka: Problemy emancypacji kobiet w badaniach polonistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej
Tadeusz Bujnicki: Sienkiewicz. Nowe interpretacje – stare stereotypy. W stulecie śmierci pisarza
Anna Janus-Sitarz: Wyzwania uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej: między presją a misją
Katarzyna Skowronek: Polonistyka na uczelni technicznej? Z doświadczeń pracy akademickiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

25.06, sobota, 9.30-11.30 3.3. Literatura, s. 3.46
Algis Kalėda: Transformacje i dekonstrukcje historiozoficzne (mit Wielkiego Księstwa w literaturze polskiej i litewskiej)
Elżbieta Dutka: Kresy, Europa, stolica świata i „otchłań w eterze”. Przestrzenie pamięci i zapomnienia w książce Tomasza Różyckiego „Tomi. Notatki z miejsca postoju”
Iwona Wróbel: Posthumanizm czy transhumanizm? Postawy bohaterów wobec istot ludzkich i bytów nie-ludzkich w twórczości Olgi Tokarczuk i Angeli Carter
Anna Pilch: Opowiadanie autoportretu. O narracji obrazu poetyckiego i ikonicznego
Katia Vandenborre: „Dajmy dzieciom to, co mamy najlepszego” – „Stacho” Janiny Mortkowiczowej
Helena Guk: Eksperymenty z kategoriami czasu w powieści Wiesława Myśliwskiego „Ostatnie rozdanie”

25.06, sobota, 9.30-11.30 4.1.1. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
Sławomir Jacek Żurek: Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu
Halina Turkiewicz: Współczesna polska literatura Litwy: między uniwersalnym a regionalnym
Justyna Zych: Doświadczenie emigracji w prozie współczesnych pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia
Janusz Pasterski: Zamieszkać w Australii, czyli o doświadczeniach polskich emigrantów na antypodach (na podstawie antologii „Moja emigracja. My migration”)
Agnieszka Janiak: O potrzebie pisania na emigracji. Pozaestetyczne funkcje literatury – na przykładzie 10 lat działania Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago
Teresa Rączka-Jeziorska: Recepcja literatury polsko-inflanckiej na Łotwie

25.06, sobota, 9.30-11.30 4.3.1. Komparatystyka, s. 3.47
Nikolaj Jež: Tango z Mistrzem w Argentynie
Michał Mikoś: Jeremiah Curtin i Arthur Coleman, amerykańscy poloniści irlandzkiego pochodzenia i ich zasługi dla kultury polskiej
Marta Skwara: Języki twórców literatury polskiej, czyli na ile literatura polska była i jest wielokulturowa
Oksana Weretiuk: Zielona wyspa w XXI-wiecznym pisarstwie polskim (mity, stereotypy i ich antidotum)
Grzegorz Czerwiński: Literatura polsko-tatarska a literatura polska. Rozważania z zakresu komparatystyki wewnętrznej
Marion Rutz: Between Reigns, Between Languages, Between Literatures. Simeon Polotsky’s Multilingual Writing
Dorota Brzozowska: Piękno w kulturze europejskiej i chińskiej

25.06, sobota, 9.30-11.30 5.3. Język, s. 2.24
Marta Vojteková: Przyimek jako wyraz motywowany i motywujący
Iryna Bundza: Liczba mnoga polskich rzeczowników oznaczających stany fizyczne człowieka w NKJP
Beata Chachulska: Biernik wrogiem dopełniacza? Ograniczenie użycia dopełniacza na rzecz biernika we współczesnej polszczyźnie
Małgorzata Gębka-Wolak: Duże problemy małej składni. W poszukiwaniu kryteriów opisu nieswobodnych grup syntaktycznych
Irena Masojć: Funkcje jednostki honoryfikatywnej pan/pani w polskim dyskursie medialnym na Litwie

25.06, sobota, 9.30-11.30 11.3. Dydaktyka, s. 2.23
Renate Miseviča-Trillitzsch: Błędy leksykalne a poziom zaawansowania uczących się języka polskiego jako obcego
Natalia Ananiewa: O typologii błędów w języku polskim studentów rosyjskojęzycznych
Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec: Esto lat! Esto lat! O błędach popełnianych przez osoby hiszpańskojęzyczne uczące się języka polskiego jako obcego
Jerzy Kowalewski: Badania statystyczne nad błędami językowymi uczących się języka polskiego na Ukrainie
Przemysław Turek: Błędy fonetyczne czy ortograficzne? Polscy internauci a ich problemy z polszczyzną
Roman Starz: Ortografia Polaków – nowe perspektywy

25.06, sobota, 9.30-11.30 12.2. Glottodydaktyka, s. 2.22
Ewa Komorowska: Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego w nauczaniu biznesowym
Żanna Jeroma: Nauczanie polskiego języka specjalistycznego
Agnieszka Zawadzka: Język polski jako kolejny język obcy – perspektywa niemiecka
Lesia Korol: Cechy systemu gramatycznego w polszczyźnie młodzieży polskich szkół na Ukrainie
Eugenia Ustenko: Program gramatyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego ukraińskich studentów
Pavlo Levchuk: Język polski w życiu Ukraińców bez polskiego pochodzenia mieszkających w Polsce


25.06, sobota, 11.45-13.45
Obrady w sekcjach
, sale WPiA

25.06, sobota, 11.45-13.45 1.4. Polonistyka jako obszar nadziei, s. 3.45
Stanisław Gajda: Lingwistyka. Lingwistyczna polonistyka wobec problemów / wyzwań naszych czasów
Magdalena Pastuchowa: Jaka wielonurtowość, czyli propozycja typologii polonistycznych badań językoznawczych
Celina Heliasz-Nowosielska: Percepcja zmienności metod badawczych w językoznawstwie polonistycznym
Irena Szczepankowska: Pozycja semantyki w polonistycznej nauce o języku
Aleksandra Janowska: Słowotwórstwo. Wyzwanie dydaktyczne
Małgorzata Kita: Czy potrzebna jest „lawendowa lingwistyka”?

25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.1.2. Literatura polska tworzona poza krajem, s. 3.48
Przemysław Chojnowski: Życie w „pomiędzy”. Liminalność w twórczości Piotra (Petera) Lachmanna
Bożena Szałasta-Rogowska: „Lepiej jest twórczo tęsknić” – o tomie „Niewidzialny zapaśnik” Grażyny Zambrzyckiej
Magdalena Rabizo-Birek: Literackie dialogi Bogdana Czaykowskiego i Adama Czerniawskiego
Małgorzata Gajak-Toczek: Emigrant w obcej ziemi. Kilka refleksji o poezji Bonifacego Miązka
Ryszard Zajączkowski: Amerykańska spuścizna Józefa Wittlina
Monika Bednarczuk: Transfer kulturowy a historia kultury polskiej: przypadek Uniwersytetu Wileńskiego (1803-1832)

25.06, sobota, 11.45-13.45, 4.3.2. Komparatystyka, s. 3.47
Alois Woldan: Pierwsza wojna światowa w Galicji w literaturze polskiej i ukraińskiej
Krzysztof Krasuski: Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekście kultury Europy Środkowej
Gular Abdullabeyowa: Azerbejdżan w twórczości poetów polsko-kaukaskich XIX wieku. T.L. Zabłocki i W. Stshelnitsky
Mateusz Skucha: „Dobre kobiety z Chin”. Chiński reportaż obyczajowy w Polsce

25.06, sobota, 11.45-13.45 5.4. Język, s. 2.24
Renata Przybylska: Globalizacja a język „średni”. Na przykładzie języka polskiego
Joanna Sobczykowa: Ojcze nasz – z Biblii do języków i kultur Europy
Ałła Krawczuk: Życzenia i gratulacje w polszczyźnie na Ukrainie
Olga Leszkowa: O funkcjach zapożyczeń w systemie językowym (na materiale języka polskiego)
Barbara Dwilewicz: Uwagi o potocznej polszczyźnie litewskiej

25.06, sobota, 11.45-13.45, 8. Język i polityka, s. 3.46
Danuta Rytel-Schwarz: W poszukiwaniu rozumienia polskości – polskie slogany wyborcze w ujęciu komparatystycznym
Daniel Weiss: Konflikt ukraiński w świetle aktualnego polskiego dyskursu politycznego
Nigel Gotteri: Językoznawca się rozczula nad swoją teczką IPN-owską
Bartek Nowak: Niegrzecznościowe akty pytania w dyskursie politycznym
Marzena Makuchowska: Obraz wspólnoty katolickiej w polskim dyskursie religijnym
Aleksandra Piasecka-Till: Krytyczna Analiza Dyskursu jako środek badawczy procesów reprezentacji społecznych: Brazylia w polskich mediach

25.06, sobota, 11.45-13.45 11.4. Dydaktyka, s. 2.23
Jan Mazur: Rola lektora języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość
Adriana Prizel-Kania: E-edukacja polonistyczna – diagnoza
Grażyna Różańska: Literatura współczesna a szkolny kanon lektur
Jolanta Nocoń: Dydaktyczne aplikacje lingwistyki tekstu
Katarzyna Wądolny-Tatar: Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury
Halina Czuba: Teksty precedensowe jako element kompetencji kulturowej studentów uczących się języka obcego

25.06, sobota, 11.45-13.45, 12.3. Glottodydaktyka, s. 2.22
Wojciech Hofmański: Fenomen komunikatywności a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej
Iwona Janowska: Działania mediacyjne w glottodydaktyce
Jolanta Fiszbak: Wykorzystanie nowych mediów w nauczaniu w szkołach polonijnych oraz integracji młodzieży polskiej żyjącej w diasporze
Maria Zielińska: Językowe zachowania grzecznościowe młodzieży pochodzenia polskiego na Ukrainie Zachodniej (na przykładzie wybranych aktów etykiety)
Agnieszka Rydz: Polska kultura oczyma studenta ze Wschodu
Ewa Krauss: „Focus on form” w nauczaniu gramatyki języka polskiego w grupach posługujących się językiem polskim jako językiem dziedziczonym


25.06, sobota, 13.45-15.00
Bufet

25.06, sobota, 15.00-16.30
Obrady plenarne
, aula 8, WPiA

Marek Tomaszewski: Jak i po co prowadzić zajęcia z literatury polskiej? Kilka refleksji na temat polonistycznych doświadczeń na uniwersytetach francuskich na początku XXI wieku
Henryk Siewierski: Polonistyka transatlantycka - szanse i wyzwania
Anna Dąbrowska: Byli przed nami, uczyli przed nami. Nauczanie JPJO w dawnych wiekach
Michał Masłowski: Partykularne i uniwersalne w literaturach narodowych
Ewa Kosowska: Filologia. Cena autonomii


Uroczyste zakończenie Kongresu, aula 8, WPiA

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

XI/XII 2018

ukazanie się tomów kongresowych

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 4, Polska

tel.: +48 32 2009424, +48 32 2009423
email: szkola@us.edu.pl

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Program
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Publikacja
Historia
Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności