Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Szanowni Państwo Poloniści!
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne Instytuty i Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w VI Światowym Kongresie Polonistów. Kongres odbędzie się w Katowicach w dn. 22-25 czerwca 2016 r. Współorganizatorami Kongresu są również Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN.

1) Organizatorzy Kongresu pragną kontynuować spopularyzowany już pomysł spotkania polonistów krajowych i zagranicznych, zmieniając jednocześnie dotychczasową nazwę Kongresu Zagranicznej Polonistyki na Światowy Kongres Polonistów. Uznają w ten sposób ideę polonistyki bez granic z poszanowaniem wszakoż autonomii problemów krajowej polonistyki, które byłyby rozwiązywane w ramach osobnych Zjazdów Polonistów.
Organizatorzy proponują, aby VI Światowy Kongres Polonistów przebiegał pod hasłem: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, które precyzuje idee kongresów poprzednich („polonistyka bez granic”, „polonistyka wobec wyzwań współczesności”). Proponują również, aby obrady odbywały się jako wystąpienia konferencyjne (referaty wygłaszane na spotkaniach plenarnych i w sekcjach) oraz jako seminaria panelowe i aby towarzyszyły im posterowe prezentacje polonistyk. Organizatorzy są również przekonani, że warto kontynuować zainicjowaną na V Kongresie ideę prezentacji wydawnictw polonistycznych.

2) Wystąpienia konferencyjne (plenarne i w sekcjach) dotyczyłyby zagadnień proponowanych przez Komitet Programowy Kongresu. Panele byłyby organizowane przez luminarzy polonistyki zaproszonych przez organizatorów. Oni też ustalaliby tematykę panelowych seminariów i zapraszali autorów wystąpień. Prezentacje posterowe byłyby poświęcone poszczególnym polonistykom zagranicznym i krajowym.

3) Komitet Programowy proponuje podjęcie w referatach plenarnych i w wystąpieniach sekcyjnych konferencji oraz w seminariach panelowych tematów, które byłyby uszczegółowieniem następujących zagadnień ogólnych, aczkolwiek nie zamyka to drogi do zgłaszania innych propozycji tematycznych związanych z ogólną formułą Kongresu:
  1. kierunki badań polonistycznych (dokonania naukowe polonistów krajowych i zagranicznych; polonistyka po zwrocie metodologicznym – stan obecny i nowe tendencje w badaniach; polonistyka a inne dyscypliny badawcze; filologia polska – polonistyka – studia polskie);
  2. badania polonistyczne wobec wyzwań początku XXI wieku (język, literatura i kultura polska w kontekstach przemian światowych; język, literatura i kultura polska a nowe media; współczesna literatura krajowa i literatura migracyjna; nowe spojrzenia na literaturę – wizje i rewizje; język polski w kraju, przemiany w języku współczesnym; język polski w kontekstach innojęzykowych i innokulturowych; zagadnienia tożsamości, stereotypów, językowego obrazu świata);
  3. zagadnienia integracji (transdyscyplinarny charakter polonistyki; polonistyka wśród nauk humanistycznych; polonistyka krajowa i zagraniczna – razem czy osobno; polonistyka uniwersalna i polonistyki lokalne);
  4. edukacja polonistyczna (polonistyczna edukacja szkolna i akademicka wobec wyzwań współczesności; dydaktyka polonistyczna i nowe media; nauczanie na odległość; nauczanie polonistyczne cudzoziemców; nauczanie polonijne);
  5. problemy instytucjonalne polonistyki (instytucjonalne ramy integracji polonistyki; międzynarodowa wymiana i współpraca polonistów i polonistyk; polonistyczna polityka naukowa i dydaktyczna).
4) Organizatorzy oczekują na zgłoszenia udziału w Kongresie do końca 2015 r. Prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej.
Przewiduje się 15 min. wystąpienia konferencyjne i panelowe. Udział w posterowych prezentacjach polonistyk prosimy zgłaszać do końca 2015 r.
Organizatorzy proponują, aby zgłaszać znaczące polonistyczne wydawnictwa i serie wydawnicze (zwłaszcza zagraniczne), jak również utrwalone w świadomości publikacje książkowe z lat 2013-2015 do końca 2015 roku.

5) O dalszych działaniach Komitet Organizacyjny będzie informował na stronach Kongresu w kolejnych komunikatach.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu
prof. dr hab. Jolanta Tambor

 

22-25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów

31.10.2016

przesyłanie artykułów do druku

 

VI Światowy Kongres Polonistów
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Katowice 22-25 czerwca 2016

(Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski)
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, Polska

tel.: +48 32 2009424
tel./faks: +48 32 2512991

Copyright © 2014 | VI Światowy Kongres Polonistów
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Strona główna
Organizacja
 - Organizatorzy
 - Komitet Honorowy
 - Rada Programowa
 - Komitet Programowy
 - Komitet Organizacyjny
Zgłoszenia
Program
 - Założenia programowe
 - Obrady plenarne
 - Panele
 - Sekcje
 - Program
 - Uczestnicy
 - Wydarzenia towarzyszące

 

Informacje
 - Publikacja
 - Historia
 - O nas
 - Fotoreportaże
Kontakt
Polityka prywatności